RSS
 

Archiwum - Grudzień, 2014

ICD-11 – co nowego w klasyfikacji

29 gru

Opracowywaniem kryteriów diagnostycznych chorób zajmują się dwie organizacje: Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne, których wyniki pracy zawiera DSM oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Opracowana przez tą drugą Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych (ICD) jest oficjalnie obowiązującą w krajach Europy, a więc i w Polsce.

Obecnie aktualne są DSM-5 (od maja 2013 r.) oraz ICD-10 (do 2015 r.).  Nie są jeszcze znane nowe kryteria diagnostyczne dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu, jakie zostaną zawarte w ogłoszonej już niedługo ICD-11.  Ponieważ jednak amerykańska i europejska klasyfikacja są ze sobą spójne, na podstawie zmian jakie zaszły w DSM-5, można domyślać się co czekać nas będzie w polskiej diagnostyce psychiatrycznej.

Poniższa tabelka przedstawia porównanie obu obowiązujących obecnie klasyfikacji:

ICD-10

DSM-5

całościowe zaburzenia rozwoju (PDD lub CZR) spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
jednostki chorobowe: autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, Zespół Retta, Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne stopnie nasilenia zaburzeń od L1 do L3 oraz współwystępujące zaburzenia i choroby (np. niepełnosprawność intelektualna, choroby genetyczne)
zaburzenia (opóźnienia) rozwoju mowy jako objaw autyzmu dziecięcego brak tego kryterium, występowanie opóźnień rozwoju mowy jest natomiast czynnikiem wpływającym na stopień nasilenia zaburzeń
triada objawów:- zaburzenia interakcji społecznych- zaburzenia komunikacji- stereotypy dwie grupy objawów:- zaburzenia relacji społecznych- stereotypowe zachowania/zainteresowania
wystąpienie zaburzeń przed 3 rokiem życia początek objawów we wczesnym dzieciństwie
oddzielna grupa zaburzeń zaburzenia neurorozwojowe

 

W DSM-5 zrezygnowano z terminu „całościowe zaburzenia rozwoju” zastępując je pojęciem „spektrum zaburzeń autystycznych”. Zrezygnowano z używania jednostek chorobowych na rzecz trójstopniowej klasyfikacji nasilenia objawów oraz stopnia ich wpływu na codzienne funkcjonowanie
i wymagane w tym zakresie wsparcie. Wykluczono również kryterium opóźnienia rozwoju mowy,
a dotychczas obowiązujące kryterium wieku, w jakim pojawiają się pierwsze objawy choroby zastąpiono określeniem „początek we wczesnym dzieciństwie”.  Zalecono natomiast uwzględnienie
w diagnozie zdolności poznawczych (czy nie występuje upośledzenie umysłowe), zdolności językowych (czy występują zaburzenia rozwoju mowy) oraz chorób współistniejących. Dwie grupy objawów z dotychczasowej triady diagnostycznej (czyli zaburzenia interakcji społecznych i zaburzenia komunikacji) połączono w jedną domenę diagnostyczną – relacje społeczne.

Ponad to dodano nową grupę zaburzeń – zaburzenia neurorozwojowe, do których zaliczają się: niepełnosprawność intelektualna (zaburzenia rozwoju intelektualnego), zaburzenia komunikacji/rozwoju mowy, ADHD, specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia), zaburzenia motoryczne.

Objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu według DSM-5:

 1. 1.    Trwały deficyt w komunikacji społecznej i relacjach społecznych w wielu sytuacjach społecznych, manifestujący się następującymi objawami (obecnie lub w przeszłości):

- deficyty w relacjach emocjonalnych lub społecznych (od nieprawidłowego podejścia do konkretnej sytuacji oraz niemożności wzajemnej komunikacji, prowadzenia rozmowy do ograniczenia relacji
z powodu niemożności inicjacji prawidłowej relacji i uczestnictwa w relacjach społecznych poprzez dzielnie zainteresowań, rozumienie emocji innych),

- deficyty w komunikacji niewerbalnej używanej w relacjach społecznych (od nieprawidłowej integracji komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez nieprawidłowy kontakt wzrokowy, deficyty w rozumieniu i używaniu gestów aż do całkowitego braku ekspresji twarzy i braku umiejętności komunikacji niewerbalnej),

- deficyty w nawiązywaniu, podtrzymywaniu i rozumieniu relacji i związków (od problemów w dostosowywaniu zachowania do różnych sytuacji społecznych poprzez trudności w zabawie symbolicznej, tworzeniu przyjaźni do całkowitego braku zainteresowania rówieśnikami).

 1. 2.  Ograniczony, powtarzający się wzorzec zachowań, zainteresowań lub aktywności, manifestujący się w co najmniej 2 z powyższych:

- stereotypowe lub powtarzające się: ruchy, używanie różnych przedmiotów, mowa (proste stereotypie ruchowe, układanie przedmiotów wzdłuż linii, podrzucanie przedmiotów, zdania idiosynkratyczne, echolalia),

- potrzeba stałości, niezmienności otoczenia, zachowania rutynowe, rytualne wzorce zachowań werbalnych i niewerbalnych (np. znaczący niepokój, gdy dochodzi do niewielkich zmian, rutynowe spożywanie posiłków),

- znacząco ograniczone, utrwalone zainteresowania, które wyraźnie odbiegają od normy w związku
z ich intensywnością lub tematyką,

- nadwrażliwość lub niedostateczna wrażliwość na różne bodźce.

Stopnie nasilenia ASD:

L1 – wymaga wsparcia – problemy dotyczą głównie relacji społecznych,

L2 – wymaga znaczącego wsparcia – problemy z komunikacji z ludźmi,

L3 – wymaga bardzo znaczącego wsparcia – niezdolny do komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Dziś trudno ocenić jaki wpływ na diagnostykę zaburzeń autystycznych u polskich dzieci będzie miało wprowadzenie nowych kryteriów.  Z doświadczeń Amerykanów (badania przeprowadzono na grupie 4453 dzieci) wiadomo, że 91% badanych mających wcześniej diagnozę z obszaru CZR również według kryterium DSM-5 kwalifikuje się do stwierdzenia u nich spektrum zaburzeń autystycznych.  Pozostałych 9 % zostało zakwalifikowanych do zaburzeń neurorozwojowych, np. zaburzeń komunikacji. Pozostaje mieć nadzieję, że wraz ze zmianami w ICD-11 nastąpią zmiany
w nomenklaturze prawa oświatowego.

powyższy tekst znajduje się również na stronie Poradnika Autystycznego.

opracowano na podstawie prezentacji psychiatry Moniki Szewczuk-Bogusławskiej przedstawionej na konferencji „Jeśli nie Zespół Aspergera, to co?”

 

Akcja „Motywacja”

17 gru

Obojętnie czy jesteś Rodzicem, Nauczycielem czy Terapeutą, jeśli choć raz pracowałeś/aś z dzieckiem na pewno doświadczyłeś/aś trudności pod nazwą BRAK MOTYWACJI. Przyczyn niechęci do pracy jest wiele. Opierając się na własnych, zawodowych i prywatnych doświadczeniach mogę stwierdzić, że do najczęstszych z nich można zaliczyć:

 1. „przetrenowanie” – może się to zdarzyć, gdy dziecko doświadczające wielu różnorodnych trudności w nauce uczestniczy w wielu terapiach, które zajmują mu cały czas wolny od szkoły czy przedszkola;
 2. brak wiary we własne możliwości – niepowodzenia szkolne, trudności napotykanie przez dziecko w procesie edukacji, negatywne komentarze dorosłych (również te nieświadome), wreszcie obserwacja innych dzieci, którym wszystko się udaje i porównywanie się z nimi może obniżyć w dziecku poczucie własnej wartości i sprawiać, że nie będzie ono wierzyło w to, że jest w stanie osiągnąć sukces;
 3. zbyt trudne lub zbyt łatwe zadania– nabywanie nowych umiejętności wiąże się z opanowaniem innych, łatwiejszych. Dziecko powinno czuć, że rozwiązanie jakiegoś zadania wiązało się z wysiłkiem, musi mieć jednak szansę na sprostanie naszym wymaganiom;
 4. nastawienie na zabawę własną, niechęć do podporządkowywania się poleceniom – pojawia się u tzw. „rozpieszczonych dzieci”, którym rodzice nie stawiają wymagań, chętnie i bez oczekiwań wobec dziecka spełniają wszystkie jego prośby i życzenia. Pojawia się również w przypadku niedojrzałości emocjonalnej dziecka;
 5. trudności w koncentracji uwagi – takich dzieci przychodzi do mnie najwięcej. To żywe srebra, wesołe, rozbiegane, skupiające uwagę na zadaniu jedynie na chwilę.

 

Motywację możemy podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną. Dążymy oczywiście do tego, by u podopiecznego wytworzyła się właśnie ta pierwsza. Wiąże się ona z odczuwaniem przyjemności i zadowolenia z wykonania jakiegoś zadania. Nagrodą w takim przypadku jest satysfakcja z rozwijania własnych zainteresowań, doskonalenia się i rozwoju. Ten rodzaj motywacji kształtuje się czasami  bardzo długo (bywa i tak, że brakuje jej nawet dorosłemu). Na pomoc idzie nam wówczas cały wachlarz środków wspierających motywację zewnętrzną. :-P

Czasami w takiej motywacji może pomóc zabawa w zbieranie punktów, naklejek, jakichś przedmiotów. Na zajęciach stosowałam kiedyś kolorowe kulki wrzucane do szklanki, ale sama zabawa kulkami mocno rozpraszała moich podopiecznych i porzuciłam ten pomysł.  ;-) Dlatego wpadłam na pomysł opracowania prostej gry motywacyjnej.

Poniżej do pobrania znajdują się Karty Motywacyjne wykonane na podstawie mojego pomysłu, które udostępniam tu wszystkim chętnym za darmo i za symboliczne „dziękuję” ;-) na zasadach licencji royalty free.

chłopiec1 dziewczynka1

Ich cel jest dwojaki. Po pierwsze dziecko za każde wykonane zadanie otrzymuje jeden punkt. Dowiaduje się więc które zachowanie jest właściwe. Widzi efekt swojej pracy, pamiętając, że za ustaloną ilość zebranych punktów (w tym wypadku jest to napis BRAWO) czeka go nagroda (pieczątka, naklejka, pochwała, ulubiona gra lub zabawa, itp.). Punkty oczywiście można również stracić, warto wówczas przygotować sobie dodatkowe zadanie po wykonaniu którego dziecko ma szansę „odrobić” stracony punkt. Po drugie, zdobywając kolejne punkty dziecko widzi ile zadań już wykonało, a ile jeszcze przed nim, koniec jest więc bardziej realny (zwłaszcza w przypadku małych dzieci) niż komunikat „kończymy za 30 minut”.

Karty motywacyjne zostały przygotowane są w dwóch wersjach. Pierwsza z nich posiada puste baloniki na które należy nakładać drugie – kolorowe, zawierające kolejne litery. Tę kartę najlepiej zalaminować i do doczepiania użyć masy mocującej. Druga zawiera ślady liter. Tutaj dziecko może poprawić litery po śladzie, a baloniki pokolorować według własnego uznania.

karta motywacyjna BRAWO Educata – literki

karta motywacyjna BRAWO Educata

Na koniec przedstawiam DEKALOG MOTYWACJI WEDŁUG EDUCATY:

 1. Staraj się poznać dziecko z którym pracujesz – jego możliwości i zainteresowania, lęki, niepewności.
 2. Nawiąż z dzieckiem ciepłą, opartą na zaufaniu relację.
 3. Nigdy nie okazuj przed dzieckiem zniecierpliwienia, nie komentuj w sposób negatywny jego pracy. Nie etykietkuj dziecka.
 4. Chcąc pochwalić dziecko odwołuj się do konkretów. Zamiast mówić: „bardzo ładny obrazek” powiedz: „widzę, że się postarałeś/aś, użyłaś wielu kolorów, nie wyszedłeś/aś za linię”.
 5. Stopień trudności zadań dostosuj do możliwości dziecka, tak, by miało ono szansę na doświadczenie sukcesu.
 6. Zadania dobieraj tak, by były one zgodne z zainteresowaniami dziecka.
 7. Podczas zajęć nie ograniczaj się do jednego rodzaju aktywności, przeplataj zajęcia przy stoliku z zajęciami ruchowymi, plastyczne z muzycznymi.
 8. Bądź konsekwentny. Oczekuj, by zadanie było doprowadzone do końca. Zawsze spełniaj dane dziecku obietnice i realizuj wcześniejsze ustalenia.
 9. Wykorzystuj zjawisko precedensu. Jeśli dziecku już kiedyś udało się wykonać zadanie, które uznaje za trudne i odmawia jego wykonania – przypomnij mu o tym.
 10. Okazuj entuzjazm podczas zajęć z dzieckiem – jest zaraźliwy jak ziewanie.:-)

 

dekalog – motywacja

Ciekawa jestem jakie są Wasze sposoby na motywowanie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach.  Może macie inne pomysły na karty motywacyjne? Jeśli tak, przedstawcie je w komentarzach. W miarę możliwości czasowych i umiejętności graficznych postaramy się je zrealizować. :-P