RSS
 

Notki z tagiem ‘percepcja słuchowa’

Głoskowanie z dyktandem graficznym

12 paź

Przedstawiam kolejną grę mającą pomóc dzieciom doskonalić głoskowanie. Dzięki tej zabawie dziecko ćwiczy również koordynację wzrokowo – ruchową, koncentrację uwagi oraz umiejętność odczytywania piktogramów. Do gry potrzebne są dwie plansze – jedna z piktogramami dla dziecka, druga (kontrolna) z wyrazami dla rodzica oraz żetony. Rodzic wybiera pole tabeli i opisuje je w następujący sposób: gwiazdka – 3 kropki. Dziecko na swojej karcie odnajduje odpowiedni obrazek, nazywa go i dokonuje jego analizy na głoski. Jeśli wykonał zadanie prawidłowo na polu kładzie żeton kontrolny.

Jeśli w grze bierze udział dwójka dzieci, oboje korzystają z karty z piktogramami i na przemian wskazują słowo do przegłoskowania.

karty do głoskowania - wyrazy karty do głoskowania żetony

Poniżej karty do pobrania w PDF. Miłej zabawy!

karty do głoskowania – wyrazy

karty do głoskowania

żetony

P.S.

Jeśli dziecku, zamiast głoskowania polecimy podzielić wyraz na sylaby, wówczas poćwiczymy analizę sylabową. Ze starszym uczniem możemy  doskonalić czytanie (dziecko i terapeuta/rodzic zamieniają się wówczas kartami).

 

Zabawa z pieczątkami

17 wrz

Tym razem do pracy wykorzystałam pieczątki kupione w jednym z dyskontów. Są one pogrupowane tematycznie: urodziny, morze, wieś, pojazdy, cyrk. Zostały przygotowane karty pracy, a zadaniem dziecka było uzupełnienie obrazka o wybrane przez siebie elementy. Następnie nazywałyśmy odbite przedmioty, dziewczynka z liter układała podpisy, a następnie głoskowała.DSC_0006 DSC_0009 DSC_0007 DSC_0005 DSC_0008

Poniżej znajdują się karty pracy do uzupełnienia.

cyrk2 domek` morze1 pokoj

 

Głoskowanie

18 sie

Głoskowanie nie musi być nudne. Należy jednak pamiętać o:

1. Ucząc dziecko głoskowania należy pamiętać, by spółgłoski wypowiadać czysto, np. g-a-r-n-e-k, a nie gy-a-ry-ny-e-ky. Zapobiegniemy wówczas bardzo częstemu błędowi  w pisowni polegającemu na pomijaniu samogłoski „y” w wyrazach.

2. Zaczynamy od wyrazów krótkich. Możemy wspomagać się graficznym przedstawieniem wyrazu – liczba głosek w wyrazie jest taka sama jak ilość kółek pod obrazkiem.

3. Pamiętajmy, że dwuznaki składają się z innej liczby liter – zawsze jest to jednak jedna głoska (np. „sz” – dwie litery, jeden dźwięk, czyli jedna głoska). Warto to dzieciom tłumaczyć, nawet jeśli nie poznały jeszcze liter.

4. Zapraszając dziecko do nauki głoskowania traktujmy to jak zabawę, bądźmy pełni entuzjazmu i BAWMY SIĘ DOBRZE.

Poniżej przedstawiam zabawę w łowienie rybek. Dziecko łowi rybkę z napisem, odczytujemy mu wyraz dzieląc go na głoski. Zadaniem dziecka jest scalić wyraz, czyli dokonać syntezy głoskowej, odnaleźć odpowiedni obrazek i dzieląc ponownie wyraz na głoski (dokonując analizy) ułożyć wyraz (jeśli dziecko nie zna liter robi to przy pomocy dorosłego) z pieczątek.

DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066

Rybki zostały zapożyczone z http://blog.mimowa.pl/

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii percepcja słuchowa

 

Rozwój percepcji słuchowej

24 maj

Rozwój analizatora słuchu rozpoczyna się w dwunastym tygodniu życia płodowego i trwa do około dziesiątego roku życia. Uwarunkowany jest dojrzewaniem układu nerwowego oraz stymulacją dźwiękową.

Do podstawowych funkcji słuchowych należy:

  • Odbiór dźwięku – dostrzeżenie bodźca oraz faktu, że przestał istnieć,
  • Lokalizację dźwięku w przestrzeni,
  •  Zapamiętanie dźwięku
  • Połączenie dźwięku z innymi bodźcami
  • Różnicowanie dźwięków.

Podkreślić należy, że w ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecka plastyczność centralnego układu nerwowego jest największa, dlatego jest to okres, w którym można najskuteczniej oddziaływać na rozwój.

1 miesiąc życia dziecka:

- odróżnia głos matki od głosów innych osób,

- wsłuchuje się w nagrany rytm uderzeń serca,

- dostosowuje rytm ssania tak, by słuchać prozodii czytanego opowiadania, odbieranego przez sześć ostatnich tygodni życia płodowego,

- lokalizuje źródło dźwięku (o ile dźwięk trwa dłużej niż chwilę; reakcja dziecka jest odroczona o 6 – 12 sekund)

2 miesiąc życia dziecka:

- reagowanie na rytm głośnych kroków,

- reakcja na dźwięki płynące z otoczenia.

3 miesiąc życia dziecka:

- wsłuchiwanie się w wypowiedzi osób dorosłych,

- zatrzymanie ruchów na dźwięk dzwonka.

4 miesiąc życia dziecka:

- słuchanie dźwięków grzechotki,

- słuchanie odgłosów wywołanych przez poruszającego przedmiotami dorosłego.

5 miesiąc życia dziecka:

- samodzielne wywoływanie różnych dźwięków,

- słuchanie wypowiedzi opiekunów,

- szukanie źródła dźwięku przez odwrócenie głowy.

6 – 7 miesiąc życia dziecka:

- manipulowanie przedmiotami w celu wydobycia nowych dźwięków,

- słuchanie własnych produkcji (powtarzanie sylab).

8 – 9 miesiąc życia dziecka:

- dziecko uczy się rozumieć emocjonalnie zabarwione wypowiedzi rodziców.

10 – 11 miesiąc życia dziecka:

- poruszanie się w rytm muzyki,

- słuchanie i rozpoznawanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych i pierwszych wyrazów.

Pod koniec 1 roku życia dziecko słucha i rozumie polecenia słowne, które poparte są gestem.

2 rok życia dziecka:

- identyfikowanie i różnicowanie nowych wyrażeń dźwiękonaśladowczych,

- identyfikowanie i różnicowanie słów,

- identyfikowanie i różnicowanie melodii i słów piosenek,

- zabawa instrumentami muzycznymi.

3 rok życia dziecka:

- identyfikowanie i różnicowanie nowych słów,

- rozumienie dłuższych wypowiedzi,

- powtarzanie melodii,

- tworzenie samodzielnych konstrukcji językowych na podstawie skojarzeń słuchowych,

- słuchanie tekstów pisanych (faza wstępna).

4 rok życia dziecka:

- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstów pisanych. Koncentracja na tekście podtrzymywana jest przez ilustracje pokazywane w trakcie słuchania,

- umiejętność różnicowania głosek opozycyjnych w wyrazach: kos – kosz, kra – gra, rama – rana, etc.

5 – 6 rok życia dziecka:

-  rozwija się świadomość metajęzykowa, czyli zdawanie sobie przez dziecko sprawy z różnych faktów językowych i wymawianiowych.

·        

na podstawie J. Cieszyńska, M. Korendo „Wczesna interwencja terapeutyczna”

 
 

Percepcja słuchowa

23 maj

Jednym z podstawowych warunków biegłego nabywania umiejętności czytania i pisania, a także prawidłowej artykulacji jest odpowiedni do wieku rozwój percepcji słuchowej. W jej zakres wchodzi:

·         słuch fonemowy – umiejętność różnicowania poszczególnych dźwięków mowy, nawet takich, które różnią się niewielkimi szczegółami (np. dźwięcznością), np. kura – góra, Tomek – domek, koza – kosa, kura – kula oraz zdolność do identyfikowania dźwięków mowy, np. głoskę [s] identyfikujemy bez względu na to czy wypowiada je osoba dorosła, dziecko, kobieta, mężczyzna lub osoba z wadą wymowy. Słuch fonemowy uznaje się za wrodzoną zdolność do rozróżniania szerokiego zakresu kontrastowych dźwięków, występujących w języku. Kształtuje się samorzutnie, zazwyczaj bez większych problemów. Wczesne kompetencje percepcyjne nabywane są już w okresie prenatalnym i ujawniają się tuż po urodzeniu dziecka, jednak słuch fonemowy najintensywniej rozwija się między 6 a 9 miesiącem życia dziecka.

·         słuch fonetyczny – to zdolność rozróżniania różnych wariantów realizacji danej głoski (np. [r] dziąsłowe – prawidłowe od francuskiego – nieprawidłowego oraz zjawisk prozodycznych, takich jak: akcent, iloczas, tempo, melodia, intonacja i rytm wypowiedzi. Słuch ten, w przeciwieństwie do słuchu fonemowego, rozwija się przez całe życie. Jednak już niemowlę wrażliwe jest na melodię głosu mówiącego do niego rodzica, reaguje na swoje imię, słysząc głos mamy lub taty obraca główkę w stronę źródła dźwięku. Prawidłowa umiejętność rozróżniania zjawisk prozodycznych pomaga w rozumieniu intencji mówiącego (zwłaszcza, gdy nie widzimy nadawcy, np. podczas rozmowy przez telefon).

·         pamięć słuchowa – czyli zdolność do utrzymania w pamięci ciągów wyrazowych (np. w postaci zdania) oraz umiejętność przypominania sobie informacji przekazanych drogą słuchową. Ściśle jest powiązana z koncentracją uwagi. Ma wpływ na uczenie się.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik 1) dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w klasie „układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy; dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej”.

Z moich obserwacji czynionych zarówno w trakcie diagnozy, którą przeprowadzam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak i podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wynika, że największą trudność sprawia dzieciom analiza i synteza głoskowa. Jest to umiejętność niezwykle ważna, ponieważ na niej opiera się proces odczytywania wyrazów i ich zapisywania.

 

W kolejnym poście przeczytacie o tym jak rozwijać u dziecka percepcję słuchową.